Zomer Shopping Weekend: 5% korting op uw bestelling op 22 en 23 juni 2024. Gebruik de voucher code MA24SUM

Zomer Shopping Weekend: 5% korting op uw bestelling op 22 en 23 juni 2024. Gebruik de voucher code MA24SUM

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMEEN

Artikel 1

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres. De koper kan de verkoop niet ontbinden. De huidige voorwaarden kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden. De klant wordt aangeraden deze regelmatig na te lezen.

PRIJZEN & BESCHIKBAARHEID

Artikel 2

De vermelde prijzen zijn BTW inclusief en af magazijn Vichte. Onze prijzen zijn wijzigbaar zonder voorafgaandelijk bericht. Leveringskosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld. Wij verkopen niet buiten Europa. Elke levering wordt vergezeld van een gedetailleerde leverbon. De faktuur wordt u achteraf per email toegestuurd. 99% van de artikelen zijn uit voorraad leverbaar behalve indien anders vermeld.

LEVERINGEN

Artikel 3

Na ontvangst van uw bestelling en geslaagde betaling wordt uw order verwerkt.
De koper dient een correct en volledig leveradres en telefoonnummer op te geven. Indien de gegevens foutief zijn of indien de koper afwezig is waardoor de zending terugkeert, zijn herstockage kosten(1), retourkosten en kosten verbonden aan een tweede transport ten laste van de koper. Wanneer goederen op transport zijn en de koper het leveradres wijzigt, worden extra kosten in rekening gebracht. Indien het leveradres niet bereikbaar is voor voertuigen >3,5 T, moet dit bij de bestellingen doorgegeven worden en er zullen extra transportkosten aangerekend worden. De goederen reizen op risico en kosten van de koper. Transportschade moet onmiddellijk in het bijzijn van de transporteur op de leverbon van de transportmaatschappij vermeld worden. Eveneens moet binnen de 2 dagen elke schadeclaim per fax of per e-mail gemeld worden aan Matthys. De klachten moeten nauwkeurig en uitvoerig omschreven worden en steeds gestaafd zijn met digitale foto’s. Nadien kan geen transportschade meer aanvaard worden. Foutief bestelde producten worden enkel terug genomen worden na akkoord. Een herstockagekost(1) wordt aangerekend.
(1) De herstockagekost bedraagt 15% van de waarde van de goederen.

BETALINGEN

Artikel 4

De goederen zijn betaalbaar te Vichte vóór verzendingsdatum of afhaling. Wij aanvaarden VISA, Eurocard, Mastercard en overschrijving. Uw gegevens worden veilig en geëncrypteerd opgeslagen via een beveiligde sleutel SSL3. Uw bestelling is pas effectief na goedkeuring van de kredietkaartmaatschappij of na ontvangst van uw overschrijving. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn hebben wij het recht de bestelling en levering te annuleren.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 5

Goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling, zelfs als deze zijn overgedragen of gemonteerd bij een derde persoon. Bij niet-betaling is een nalatigheidsintrest van 12 % per jaar verschuldigd met een minimum van € 125 en een maximum van € 1500.


SCHADEVERGOEDING

Artikel 6

De leveringstermijnen zijn niet bindend en eventuele vertraging geeft in geen geval recht op schadevergoeding. MATTHYS is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd of onvoorzichtig gebruik van de apparaten. Lees de handleiding grondig na.


VERKOOP VIA WEBSHOP: HERROEPINGSRECHT

Artikel 7

Enkel een particuliere koper heeft het recht om binnen de 14 kalenderdagen vanaf de leveringstijd MATTHYS bv in te lichten dat hij afziet van de aankoop. Daarvoor moet de koper binnen de 14 kalenderdagen contact opnemen met de klantendienst op het nummer +32 56 77 31 00 voor de goedkeuring. Het artikel moet binnen de 20 kalenderdagen vanaf de levering teruggestuurd worden en dit op de kosten van de koper. Na controle van de teruggestuurde goederen in ons magazijn en mits akkoord van terugname zal MATTHYS bv de koper de aankoopsom van de goederen terugbetalen binnen de 30 dagen na aankomst van de teruggestuurde goederen. MATTHYS bv is nooit aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Enkel ongebruikte artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:
• gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
• artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
• artikelen die op maat van de koper zijn gemaakt
• artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
• artikelen die op speciale aanvraag van de koper zijn besteld
• straalmiddelen


GARANTIE

Artikel 8

Matthys garandeert dat de aangeboden producten vrij zijn van fabricagefouten gedurende een periode die door de producent of leverancier van dat betreffende product wordt gegarandeerd.
Particuliere kopers (natuurlijke personen zonder BTW-nummer) hebben recht op de wettelijke garantie van twee jaar.
Professionele kopers (kopers met een BTW-nummer, VZW's, vrije beroepen of natuurlijke personen die voor professioneel / gemengd gebruik aankopen) hebben recht op een commerciële garantie van 6 maanden.
De garantie bestaat uit het herstellen of vervangen van de defecte onderdelen incl. werkuren, voor zover het defect geen gevolg is van misbruik, abnormale slijtage of verkeerde montage. Sommige onderdelen vallen niet onder garantie omdat ze onderhevig zijn aan normale slijtage en aanzien worden als verbruiksgoederen zoals:
• nozzles
• air jets
• stofafzuigingen
• rubber handschoenen
• cabine beschermfolie
• aanzuigslangen
• straalmiddelen
• polijst producten
• onderhoudsproducten
• oliën
• verf
• enz.

Artikelen die vanwege de hygiëne niet geruild kunnen worden, zoals:
• straal beschermkappen
• handschoenen
• lashelmen
• enz.

Ook defecten te wijten aan overbelasting, verkeerde of onzorgvuldige behandeling, gebruik voor andere doeleinden of aan het gebruik van ongeschikte toebehoren en verbruiksmaterialen vallen buiten de garantie. De garantie is niet overdraagbaar, dat wil zeggen dat de garantie alleen geldt voor de eerste eigenaar. Garantie kan alleen geclaimd worden met de originele factuur waarop de aankoopdatum vermeld staat.


DIENST NA VERKOOP

Artikel 9

De garantie is een ‘carry-in’ garantie. Herstellingen worden steeds in onze technische dienst te Vichte verricht. Gelieve een afspraak te maken met onze dienst na verkoop indien u een product voor herstelling wenst aan te bieden. Herstellingen kunnen niet onmiddellijk uitgevoerd worden. Er wordt onder geen enkele voorwaarde garantie ‘ter plaatse’ verleend. Onder geen enkele voorwaarde worden montages of installaties van de goederen ter plaatse of in eigen huis uitgevoerd. Onder geen enkele voorwaarde worden installaties ter plaatse gedaan.
De geleverde handleidingen bij onze producten zijn voldoende duidelijk om zelf de montage en installatie uit te voeren van het product. De betaalde prijs bevat geen montage of installatie van het product. Voor advies kan u terecht bij onze medewerkers van onze dienst na verkoop.

OVERMACHT

Artikel 10

In geval van overmacht is MATTHYS bv gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen en storingen die buiten de wil van MATTHYS zouden gebeuren.


EVENTUELE KLACHTEN EN GESCHILLEN

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing. Deze verkoopvoorwaarden primeren ten alle tijde op de eventuele aankoopvoorwaarden van de koper.

Onze gegevens:
MATTHYS bv
Oudenaardestraat 108
B-8570 Vichte, België
Telefoon 0032 56 77 31 00
Fax 0032 56 77 45 00
info@matthys.net
BTW BE 0420 864 588
HRK 98.581

De klant kan ook terecht op het ODR-Platform van de Europese Commissie : http://ec.europa.eu/odr

PRIVACY

Artikel 12

MATTHYS bv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. MATTHYS bv zal uw persoonlijke gegevens NIET aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. MATTHYS bv gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
• Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
• Om het winkelen bij MATTHYS bv zo aangenaam mogelijk te maken bewaren wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling. Hierdoor kunnen wij de webshop voor u personaliseren.
• Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen of acties. Als u deze niet langer op prijs stelt, kunt u zich heel eenvoudig uitschrijven op onze website.
• Als u bij MATTHYS bv een bestelling plaatst bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat u uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leveradres niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
• Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.


COOKIES

Artikel 13

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De website van MATTHYS bv gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van MATTHYS bv, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantendienst helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U kunt uw gegevens ook online raadplegen en wijzigen in het onderdeel ‘Profiel’ nadat u zich aangemeld heeft op de website.


INTELLECTUELE EIGENDOM

Artikel 14

Alle inhoud (teksten, illustraties, foto's, bestanden, ontwerpen en andere) op onze website www.MATTHYS.net zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MATTHYS bv is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op onze website in andere programma's of andere websites te integreren of om ze te gebruiken voor andere doeleinden.


AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 15

De website www.MATTHYS.net is zorgvuldig samengesteld en in overeenstemming met de huidige stand van kennis. MATTHYS streeft er binnen redelijke grenzen naar om juiste en actuele informatie op de website te geven. MATTHYS geeft echter geen garantie ten aanzien van de juistheid van de informatie. MATTHYS is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze website. Kleuren van producten zijn indicatief en kunnen wijzigen zonder voorafgaande mededeling. De toegang tot en het gebruik van onze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. MATTHYS draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van onze website.


SPECIALE RICHTLIJNEN

Artikel 16

Met betrekking tot Richtlijn 2004/42/EG (beperking van het gebruik van oplosmiddelen): Producten Restom: PHOSPRIM 4090, Epoxy EAF 2092, Epoxapprêt 9000, Carpeint 6010, Carvernis 6020, Candy 9520, Monocomposant 8850, Refresh 8820, Blackpot 8830, Kit Métal 9560, Plast Prim 7000 et Plast Peint 8000 zijn alleen bestemd voor het schilderen van antieke voertuigen. Elke bestelling impliceert dit gebruik.